Arbeidscontract hulp aan huis

Arbeidscontract hulp aan huis

Laatst gewijzigd: 7 december 2021

In dit contract staan alle afspraken tussen helper en hulp vragende over het werk. De Regeling dienstverlening aan huis is de basis van dit contract.

LET OP: DEZE OVEREENKOMST GELDT VOOR DE DUUR VAN 1 HULPVRAAG, DUS BIJ ELKE NIEUWE HULPVRAAG WORDT EEN NIEUW CONTRACT GEGENEREERD EN AUTOMATISCH ONDERTEKEND. BEEP FOR HELP BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE TEKST VAN DIT MODELCONTRACT TE WIJZIGEN. HET KAN DUS ZIJN DAT DE VOORWAARDEN GEWIJZIGD ZIJN BIJ EEN VOLGEND CONTRACT. BEEP FOR HELP DOET ZIJN BEST OM ALLE GEBRUIKERS WAARVAN ZIJ DE GEGEVENS HEEFT, BIJ VERANDERING TE VERWITTIGEN.

Wie

Hulp vragende:  <naamhulpvragende>,

Adres: <adrespostcodeenwoonplaatshulpvragende>

geboortedatum: <geboortedatumhulpvragende>

Helper:  <naamhelper>

Adres: <adrespostcodeenwoonplaatshulpvragende>,

geboortedatum: <geboortedatumhelper>

Helper krijgt de functie van uitvoerder van een hulpvraag.

In dit geval <omschrijvinghulpvraag>. Helper doet dit werk zo goed mogelijk en volgt daarbij de aanwijzingen van de hulp vragende op.

Arbeidsduur

Helper gaat in- en uitklokken bij aanvang en beëindiging van de hulp. Het platform van BEEP FOR HELP maakt het onmogelijk meer dan 12 uur achtereenvolgens hulp te registreren en meer dan 3 dagen per week bij de hulp vragende in rekening te brengen.

Adres

Helper gaat op het volgende adres aan het werk: <adresvoorhulp>

De hulp vragende  kan dit adres na overleg met helper veranderen.

Het contract gaat in op <ingangsdatum>.

Contractduur

Het contract is voor de duur van de hulp die door in- en uitklokken wordt bepaald.

Mocht dit vergeten worden dan bepalen hulp vragende en helper in overleg een schatting van de  gewerkte minuten. Als geen overeenstemming wordt bereikt kan via de helpdesk van BEEP FOR HELP gevraagd worden om een beslissing op basis van de hulp vraag, eventueel met te verstrekken overige specifieke gegevens.

Financiële afspraken

Salaris

Helper heeft recht op een salaris van minimaal het wettelijk minimumloon plus 8% vakantietoeslag en voor deze hulpvraag op is dat inclusief vakantiegeld bruto € <salarisperminuut> per minuut, te vermeerderen met € <starttarief>,- starttarief.

Het platform van BEEP FOR HELP schrijft elektronisch en automatisch na het uitklokken de gewerkte minuten af met gebruikmaking van de creditcard gegevens van de hulp vragende en maakt een gespecificeerde kwitantie voor hulp vragende en helper toegankelijk.

Belastingen

Helper is zelf verantwoordelijk voor opgave van  zijn inkomsten op bij de Belastingdienst. De hulp vragende en BEEP FOR HELP dragen geen loonbelasting en/of sociale premies voor helper af.

Vakantiegeld

Helper heeft recht op vakantiegeld van 8%. Dit bedrag zit bij het tarief inbegrepen.

Onkosten

Als helper kosten maakt bij het uitvoeren van de hulpvraag, dan betaalt de hulp vragende deze kosten. Hiervoor geeft helper de bewijsstukken aan de hulp vragende. De hulp vragende moet vooraf toestemming geven voor extra kosten die helper maakt bij het geven van de hulp.

Verdere afspraken

Verplichte verzekering

Helper moet beschikken over een WA verzekering.

Iedere aansprakelijkheid die niet door deze verzekeringen wordt gedekt wordt tussen helper en hulp vragende uitgesloten. Ook BEEP FOR HELP heeft in zijn algemene gebruikers voorwaarden https://beepforhelp.nl/legal/algemene-voorwaarden/ een soortgelijke aansprakelijkheidsbeperking.

Vrijwillige verzekeringen

Helper kan zich verzekeren bij het UWV voor de Ziektewet, de WIA en de WW. https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-verzekering-van-uwv.aspx De hulp vragende heeft daarbij geen rol.

Ondertekening

Hulp vragende: Helper:

<naamhulpvragende> <naamhelper>

Datum: <datumcontractafsluiting>

Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen en antwoorden. Kom je er niet uit? Onze klantenservice denkt graag met je mee.

Ga naar Klantenservice