Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd 20 april 2022

DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG LEZEN ALVORENS TOEGANG TE NEMEN TOT HET PLATFORM EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN: DE B.V. BEEP FOR HELP.

De Stichting OPTIMALE VERBINDING is eigenaar is van het platform en de app BEEP FOR HELP, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten. De Stichting OPTIMALE VERBINDING onderhoudt de app en het platform en zorgt op aanvraag van licentiehouders voor uitbreidingen en reparaties.

De B.V. BEEP FOR HELP is één van de licentiehouders van de Stichting Optimale Verbinding en is uit dien hoofde bevoegd de app en het platform aan gebruikers ter beschikking te stellen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor het gebruik van het platform en diensten van BEEP FOR HELP B.V., hierna te noemen: BEEP FOR HELP

INLEIDING

Iedereen, ouder dan 18 jaar, kan zich via de website van BEEP FOR HELP inschrijven als helper of hulp vragende en daarmee toegang krijgen tot het (technologisch) platform en de diensten van BEEP FOR HELP. Het platform stelt de gebruikers in staat zelf snel (mantelzorg) hulp te realiseren. Er komt geen bemiddelaar aan te pas!

Voorwaarden zijn voor de helper:

I toelatingsgesprek met de daartoe door BEEP FOR HELP aangewezen persoon
II bewijs van goed gedrag,
III Nederlands spreken,
IV beschikken over een rijbewijs
V aansprakelijkheidsverzekering, mocht er onverhoopt toch schade bij de hulp vragende ontstaan (bijvoorbeeld omstoten van een dure vaas)

Voorwaarden voor de hulpvragers zijn:

I creditcard beschikbaar stellen voor automatische elektronische betaling
II gegevens beschikbaar stellen die de helper nodig heeft. (aard van de hulpvraag, adres e.d.)

DOEL

Het doel van de initiatiefnemers is om gebruikers in staat te stellen zelf (mantelzorg) hulp snel en tegen een redelijk tarief via haar platform (bij hulp vragende) mogelijk te maken. Het platform maakt het mogelijk met enkele klikken de gevraagde hulp op te roepen, geeft zo eenvoudig mogelijk veel informatie, automatiseert tijdregistratie, maakt contracten aan en verstuurt deze en voert betalingen automatisch uit, waarbij eenvoud, veiligheid, snelheid en transparantie belangrijk zijn. BEEP FOR HELP heeft (De initiatiefnemers hebben) een helpdesk.

– Eenvoud: BEEP FOR HELP wil ook gebruikers die digitaal, psychisch of fysiek wat zwakker zijn, in staat stellen hulp te ontvangen/aanbieden o.a. door op de app het vaste tarief (starttarief en de vaste dal- of piekuren prijs per minuut) duidelijk en eenduidig te publiceren en door de administratieve last voor alle gebruikers tot een minimum te beperken. BEEP FOR HELP beperkt niet hun vrijheden om buiten de app om andere voorwaarden af te spreken. (13 % van onze bevolking is laag of ongeletterd, maar prima in staat de hond uit te laten of viooltjes in de tuin te zetten). Door het eenvoudig te houden kunnen potentieel meer mensen aan de slag en kunnen ook zwakkere hulpzoekenden zelf een helper (laten) opbeepen.

– Veiligheid: Door bewijs van goed gedrag van de helper te vragen, verzekering, helpdesk en de mogelijkheid elk moment de opdracht te beëindigen – helpers komen bij iemand in huis en het is belangrijk dat de hulpvragende ze eenvoudig kan laten weggaan –

– Snelheid: BEEP FOR HELP streeft ernaar dat desgewenst een helper binnen 60 minuten na het drukken op de knop van de app op de stoep staat. Dit vraagt om een grote flexibele schil van helpers.

– Transparantie: Hoe doorzichtiger de opzet, hoe minder mogelijkheden tot misverstanden, onduidelijkheden en fraude.

Er zijn 3 soorten contracten tussen helper en hulp vragende, die via het platform elektronisch tot stand komen op het moment dat de helper een hulpvraag met een enkele klik accepteert.

– een contract voor huishoudelijke dienstverleners met de mogelijkheid voor de helpers zelf via het UWV sociale premies af te (doen) dragen en zo meer sociale zekerheid te hebben, bijvoorbeeld bij ziekte. Dit contract is telkens per hulpvraag een tijdelijk contract voor de duur van de gevraagde hulp. https://beepforhelp.nl/legal/arbeidscontract-hulp-aan-huis/

– een contract voor zelfstandigen zonder personeel, gebaseerd op een model van de belastingdienst. Ook dit is telkens per hulpvraag eentijdelijk contract voor de duur van de opdracht. https://beepforhelp.nl/legal/overeenkomst-zzper-hulpvragende/

Omdat helpers een diverse achtergrond hebben is het de helper die bij inschrijving als helper eenmalig kan kiezen welk contract bij elke geaccepteerde hulpvraag elektronisch wordt afgesloten. Helper en hulp vragende kunnen elektronisch bij aanvang/einde van de hulp in/uitklokken en een recensie afgeven.

Er zijn ook werknemers die in dienst zijn bij BEEP FOR HELP en een veel ruimer takenpakket hebben, maar zeker ook ingezet kunnen worden als helper, naast werkzaamheden bij het servicecenter, bij reclame, uitbreiding van de regio waar BEEP FOR HELP actief is etc. Voor hen geldt het volgende contract per afzonderlijke hulpaanvraag. https://beepforhelp.nl/legal/overeenkomst-van-opdracht/ Voor de hulp vragende maakt het niet uit. Hij betaalt wie er ook komt hetzelfde tarief.

Art 1

Toepasselijkheid voorwaarden

Wie gebruik maakt van het platform en/of diensten van BEEP FOR HELP erkent daarmee de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hij erkent tevens dat andere voorwaarden van hemzelf of derden niet van toepassing zijn. Doordat zoveel mogelijk elektronisch wordt afgehandeld is het vaak ook gewoon feitelijk onmogelijk om met andere voorwaarden rekening te houden. Ook erkent hij de intellectuele eigendom van BEEP FOR HELP op het platform en/of de diensten. De voorwaarden van BEEP FOR HELP zijn te lezen en te downloaden op de website en het platform van BEEP FOR HELP. https://beepforhelp.nl/legal/algemene-voorwaarden/

Art 2

Toestemming tot gebruik

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang nemen tot of gebruik maken van de diensten en het platform van BEEP FOR HELP en door het enkele gebruik erkent u de intellectuele eigendomsrechten van BEEP FOR HELP op het platform en de diensten. Telkens als u het platform en/of de diensten van BEEP FOR HELP gebruikt, ontstaat een contract tussen u en BEEP FOR HELP waarbij BEEP FOR HELP eenmalig toestemming geeft tot dit gebruik. De toestemming is uitsluitend  voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik ter realisatie van (mantelzorg)hulp. Alle andere handelingen zijn verboden. (waaronder, maar niet beperkt tot hacken, kopiëren, verkopen , kopen, reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verzenden, streamen of anderszins exploiteren)

Op het moment dat de helper een hulpvraag accepteert ontstaat er nog een contract, namelijk het contract tussen de helper en de hulpvragende voor huishoudelijke dienstverleners of zelfstandigen zonder personeel. https://beepforhelp.nl/legal/arbeidscontract-hulp-aan-huis/ of https://beepforhelp.nl/legal/overeenkomst-zzper-hulpvragende/ Als de helper echter in dienst is bij Beep For Help B.V. ontstaat het contract Overeenkomst van opdracht https://beepforhelp.nl/legal/overeenkomst-van-opdracht/ BEEP FOR HELP kan onmiddellijk de toegang weigeren tot het platform en/of de diensten of elk deel ervan, op elk moment en wegens elke willekeurige reden. (bijvoorbeeld bij wanprestatie of niet betalen)

Art 3

Wijziging voorwaarden

BEEP FOR HELP kan deze voorwaarden wijzigen en zal alle gebruikers waarvan zij de gegevens heeft daarvan verwittigen. Zodra de gewijzigde voorwaarden op de website en/of het platform zijn gezet zijn ze bij het eerstvolgende gebruik van toepassing. Als u toegang neemt tot het platform en/of de diensten van BEEP FOR HELP en gebruik maakt van Applicaties, bijvoorbeeld ontworpen voor respectievelijk Apple IOS, Android, Microsoft Windows of BlackBerry kan uw toegang tot deze apparaten/applicaties onderhevig zijn aan hun voorwaarden. Zij zijn echter geen partij bij het contract tussen u en BEEP FOR HELP en/of het contract tussen helper en hulp vragende.

Art 4

Promotiecodes

BEEP FOR HELP kan, naar eigen goeddunken, promotiecodes ontwerpen die kunnen worden ingewisseld voor account krediet, of andere functionaliteiten of voordelen met betrekking tot het platform en/of de diensten van BEEP FOR HELP. Per promotiecode zal BEEP FOR HELP de specifiek daarop van toepassing zijnde voorwaarden bekend maken.

Art 5

Betaling

Op het platform van BEEP FOR HELP vindt u het toepasselijk tarief voor de gevraagde hulp. Het bestaat uit een starttarief en een tarief per minuut, waarbij de tarieven tijdelijk verhoogd worden bij veel hulpvragen om de wachttijden niet teveel te laten oplopen. Bij grote drukte kan het tarief dus hoger zijn dan in daluren. Het tarief dekt alle kosten, zowel van de helper als van het gebruik van het platform en de overige diensten, zoals gebruik helpdesk e.d. De hulp vragende kan op elk moment de hulpvraag beëindigen. Bij annulering voordat de helper er is wordt maximaal het starttarief in rekening gebracht. Het tarief per minuut is verschuldigd zodra de helper heeft ingeklokt. Bij het verstrekken van de creditcard gegevens om de kosten van de geleverde hulp automatisch door BEEP FOR HELP te laten afschrijven van uw rekening tekent u (elektronisch of anderszins) een machtigingsformulier. Dit machtigingsformulier bepaalt ook dat u toestemming geeft om de digitale handtekening te plaatsen onder het contract helper/ hulp vragende. U ontvangt het toepasselijke elektronisch automatisch ingevulde contract, zodra een helper een opdracht accepteert.

https://beepforhelp.nl/legal/arbeidscontract-hulp-aan-huis/

of

https://beepforhelp.nl/legal/overeenkomst-zzper-hulpvragende/

of

https://beepforhelp.nl/legal/overeenkomst-van-opdracht/

BEEP FOR HELP automatiseert de betalingen zoveel mogelijk, evenals het vervolgens doorbetalen naar de helper van het hem toekomende. U ontvangt een geautomatiseerde specificatie van het door u betaalde/ontvangene via het platform. Betaalde kosten zijn definitief en niet restitueerbaar, tenzij BEEP FOR HELP anders beslist, bijvoorbeeld bij een gemaakte fout.

Als een betaling op enige wijze vervallen of ongeldig is of niet kan worden uitgevoerd heeft BEEP FOR HELP het recht op andere wijze tot incasso over te gaan. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor de partij die de fout maakte.

Het tarief is “all-in”, u bent niet verplicht een fooi te geven (het mag natuurlijk wel).

Art 6

Klachten

De hulp vragende en helper kunnen op ieder moment de hulp beëindigen door dit onder opgave van reden aan de ander mee te delen en helper zal vervolgens uitklokken. Vanaf het moment van uitklokken worden geen kosten meer in rekening gebracht. De hulp vragende en helper kunnen eventueel in de review aangeven waarin zij teleurgesteld zijn. Het systeem van BEEP FOR HELP verbindt aan negatieve reviews consequenties in de volgorde waarin men in aanmerking komt bij een volgende hulpvraag.

Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden aan de helpdesk van BEEP FOR HELP. Eventuele schade, die hoger is dan het eigen risico van €100,00 -, kan binnen 48 uur na het uitklokken schriftelijk bij de helpdesk van BEEP FOR HELP worden gemeld. De helpdesk functionaris kan behulpzaam zijn bij het melden van deze schade bij de betreffende aansprakelijkheidsverzekering.

Art 7

Nederlands recht Nederlandse rechter

Op alle tussen BEEP FOR HELP en/of helper(s) en/of hulpvragende(n) gerezen geschillen is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.

Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen en antwoorden. Kom je er niet uit? Onze klantenservice denkt graag met je mee.

Ga naar Klantenservice